پنجمین سمینار استراتژی‌های سرمایه‌گذاری
در سال ۱۳۹۳ در ایران
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

چهارمین سمینار استراتژی‌های سرمایه‌گذاری
در سال ۱۳۹۲ در ایران
۲۱ شهریور ۱۳۹۲

سومین سمینار استراتژی‌های سرمایه‌گذاری
در سال ۱۳۹۲ در ایران
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

دومین سمینار استراتژی‌های سرمایه‌گذاری
در سال ۱۳۹۱ در ایران
۴ خرداد ۱۳۹۱

اولین سمینار استراتژی‌های سرمایه‌گذاری
در سال ۱۳۹۰ در ایران
۵ خرداد ۱۳۹۰

سمینار تخصصی تأمین مالی کارآفرینی؛
گزینه‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات
۲۲ تیر ۱۳۹۰

سمینار آموزشی تخصصی انتقال و
تبادل تجارب در صنعت پتروشیمی
۵ آبان ۱۳۸۹