مأموريت:

  • ايفاي نقش به عنوان يك كانون تفكر دانشگاهي در زمينه مديريت و سياستگذاري صنعتي و تكنولوژيك
  • ايفاي نقش عالمانه و فعالانه در مسائل سرنوشت‌ساز کشور در ارتباط با موضوع مديريت و سياست‌گذاري در حوزه كلان صنعت كشور

اهداف:

  • ايفاي نقش به عنوان حلقه ارتباط دانشگاه و مراكز تحقيقاتي با بدنه صنعت
  • تلاش براي ايجاد ارتباط گسترده با بدنه تصميم‌گيري كشور به منظور كمك به تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي هدفمند در رشته‌هاي مختلف صنعتي
  • ارتباط گسترده با صاحبنظران و متخصصان هر حوزه
  • عارضه‌يابي و ارائه راهكارهاي لازم به تصميم­سازان در حوزه‌هاي مختلف فعاليت
  • استفاده از فرآيند مديريت دانش جهت خلق ارزش در جامعه تخصصي كشور
  • نيازسنجي در حوزه پژوهش و آموزش و تلاش در جهت پاسخگويي به اين نيازها با استفاده از متخصصان توانمند
  • شناسايي و ايجاد كانون‌هاي تفكر دانشگاهي در سطح كشور و تلاش در جهت شبكه‌سازي آن‌ها

اصول مبتني بر ماموريت مركز:

 الف) رويکرد عالمانه:

مركز مطالعات ضمن اعتقاد به اينكه تاثيرگذاري و تزريق فكر به بدنه مديريتي كشور امري حساس است، با درك اين حقيقت و با آسيب‌شناسي آن، مهم‌ترين اصل را ايفاي نقش «عالمانه» مي‌داند. به همين سبب، تخصص‌گرايي، كسب دانش عميق در حوزه‌هاي مربوط به فعاليت خود و نهادينه كردن آن را دنبال خواهد كرد. اين همان اصلي است كه جامعه و مديران كشور نيز آن را انتظار دارند و برگرفته از رسالت دانشگاهي مركز است كه نبايد بدون تحقيق، تصميم‌سازي نمود.

ب) رويکرد فعالانه:

مرکز مطالعات به چرخة مديريت دانش، اعتقاد راسخ دارد و معتقد است تنها خلق و طبقه‌بندي دانش نمي‌توانند زمينه‌ساز موفقيت و رشد جامعه باشند. انتشار دانش، در دسترس قرار دادن آن و نهايتاً استفاده از دانش، نقشي بسيار اساسي در بسته شدن چرخة مديريت دانش دارد که بدون آنها، بصيرت ايجاد نخواهد شد.

ج) نگاه به مسايل سرنوشت ساز:

مركز مطالعات بر اين باور است كه بدون اولويت‌يابي و بدون تمركز بر حوزه‌هاي خاص كه دانش و تخصص آن در مجموعه فراهم شده است، نه‌تنها نمي‌توان به اهداف تعيين شده دست يافت؛ بلكه موجب هرز رفتن و هدر دادن وقت و سرمايه مي‌گردد. در اين ارتباط مركز توان و نيروي خود را بر مسايل سرنوشت‌ساز و استراتژيك كشور (با توجه به حوزه‌هاي تخصص خود) متمركز كرده است.