عناوین برخی از همایش‌ها و کنفرانس‌های برگزارشده:

هشتمین کنفرانس «توسعه نظام تأمین مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری در ایران»

هفتمین کنفرانس «توسعه نظام تأمین مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری در ایران»

ششمین کنفرانس «توسعه نظام تأمین مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری در ایران»

پنجمین کنفرانس «توسعه نظام تأمین مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری در ایران»

چهارمین کنفرانس «توسعه نظام تأمین مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری در ایران»

سومین کنفرانس «توسعه نظام تأمین مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری در ایران»

دومین کنفرانس «توسعه نظام تأمین مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری در ایران»

اولین کنفرانس «توسعه نظام تأمین مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری در ایران»

چهارمین همایش «مالیه شهرداری؛ مشکلات و راهکارها»

سومین همایش «مالیه شهرداری؛ مشکلات و راهکارها»

همایش «تأمین مالی توسعه شهری»

همایش «تأمین مالی از طریق صکوک و نحوه انتشار آن»